Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet razvio je uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije program ‘Biti svoj – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju’, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na temelju stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje, dalo je suglasnost za njegovo provođenje u srednjim školama

Izvor: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Projekt “BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju“, koji Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet provodi uz financijsku podršku Agencije za elektroničke medije, svojim općim ciljem usmjeren je izgradnji zdrave slike o sebi srednjoškolaca u virtualnom medijskom prostoru te osnaživanju njihovih socijalno-emocionalnih kompetencija kao ključnih u kontekstu modernoga doba. Projekt obuhvaća veliki broj različitih aktivnosti poput osmišljavanja i provedbe inovativnog, znanstveno-utemeljenog preventivnog programa, oblikovanja (psiho)edukativnih materijala za podršku mentalnom zdravlju mladih u virtualnom i medijskom okruženju te snimanja videolekcija.

Videolekcija: Digitalni mediji i mentalno zdravlje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na temelju stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje, dalo je suglasnost za provođenje navedenog programa u srednjim školama. Nositeljice svih programsko-razvojnih aktivnosti, kao i neposrednih radionica s učenicima, bile su djelatnice ERF-a, izv.prof.dr.sc. Josipa Mihić, izv.prof.dr.sc. Miranda Novak, dr.sc. Sabina Mandić i Lucija Lamešić, mag.soc.ped te voditeljica Projekta Sanja Radić Bursać, prof.soc.ped.

Od rujna do prosinca 2022. provedena je pilot-implementacija preventivnog programa “BITI SVOJ” s članovima Vijeća učenika kao predstavničkim i reprezentativnim tijelima odgojno-obrazovnih ustanova s kojima je ostvarena suradnja, Gimnazijom Sesvete i Srednjom školom Ivan Švear Ivanić Grad.

Interaktivnim radionicama obuhvaćeni su sadržaji vezani uz samosvijest, razvoj i održavanje kvalitetnih interpersonalnih odnosa u realnom i virtualnom svijetu, osobno i društveno odgovorno korištenje interneta (posebice društvenih mreža), kao i brigu o mentalnom zdravlju mladih. Kroz 10 osmišljenih grupnih susreta učenici su istraživali, kritički promišljali, diskutirali, izmjenjivali iskustva te pokušali doći do odgovora na pitanja poput:

  • Kako biti u balansu između realnog i virtualnog svijeta?
  • Na koji način mediji utječu na samopoimanje?
  • Može li interneta biti previse?
  • Što je suosjećanje prema sebi?
  • Biti atentičan/na ja – mit ili istina?
  • Kako graditi zdravu sliku o sebi?
  • Je li povezano medijsko i emocionalno opismenjavanje?
  • Offline vs online odnosi – postoje li razlike?

Pilot-implementacija s učenicima Gimnazije Sesvete i Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad tijekom prvog polugodišta školske 2022./2023. godine uključila je i provedbu znanstvene evaluacije (evaluacije učinka i procesa). Evaluacijskim upitnicima ispitivao se kratkoročni učinak preventivnog programa “BITI SVOJ”, odnosno, eventualni napredak učenika u području znanja o virtualnom i medijskom okruženju te funkcioniranju unutar njega, usporedbe interpersonalnih odnosa u realnom i virtualnom prostoru, razine problema mentalnog zdravlja, samoefikasnost te usvojenost socijalno-emocionalnih kompetencija. Također, važno je bilo i steći uvid u doživljaj programa od strane sudionika u kontekstu njihovog zadovoljstva i procjene subjektivne dobiti.

Mladi poručuju: Naučite nas korisiti digitalne medije na pozitivan način

Rezultati evaluacije govore u prilog uspješnosti programa u području unaprijeđenog znanja učenika o funkcioniranju unutar medijskog i virtualnog okruženja te osobno i društveno odgovornog ponašanja. Tijekom implementacije kod sudionika radionica nije došlo do porasta teškoća ili problema mentalnog zdravlja, što posebno ohrabruje. Važno je istaknuti kako su učenici bili dominantno usuglašeni te interpersonalne odnose iz realnog okruženja procjenjuju kvalitetnijima. Također, njihove socijalno-emocionalne vještine su visoko razvijene. Važno je imati na umu kako su znanstvenici i stručni praktičari usuglašeni oko višestrukih dobiti razvijenih socijalno-emocionalnih kompetencija na brojnim područjima funkcioniranja osobe (primjerice, doprinosi se boljem akademskom postignuću, potiču se zdrava i prosocijalna ponašanja te smanjuju rizični i neprihvatljivi oblici ponašanja, a poboljšava se i generalna dobrobit djece i mladih). Uz navedeno, povratne informacije uključenih učenika su vrlo pozitivne te podaci evaluacije govore o njihovom zadovoljstvu, visokoj subjektivnoj dobiti te percipiranoj korisnosti od sudjelovanja u radionicama.

Uvažavajući dobivene podatke evaluacijskog procesa te činjenicu da su teme i sadržaji inovativnog preventivnog programa “BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju” vrlo aktualni i da dobro adresiraju potrebe mladih, svakako će se planirati finaliziranje ove intervencije i njena daljnja provedba.

Programski paket i provedene aktivnosti te rezultati evaluacijskog procesa predstavljeni su i na Stručnom skupu koji je održan 14. prosinca 2022. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Program stručnog skupa uključivao je i dva iznimno zanimljiva i inspirativna interaktivna predavanja:

  • “Uloga zdrave slike o sebi u promociji mentalnog zdravlja mladih”, izv.prof.dr.sc. Mirande Novak
  • “Participacija učenika u školama – Forma ili resurs?”, izv.prof.dr.sc. Ivane Borić.

Učenici koji su sudjelovali na Stručnom skupu, članovi Vijeća učenika Gimnazije Sesvete i Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, iskazali su svoje zadovoljstvo pripremljenim sadržajem te što su ključne poruke predavanja bile dominantno usmjerene njima, a još više dobivenom prilikom za sudjelovanjem u radionicama programa “BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju”. To iskustvo su opisali poučnim, zanimljivim, zabavnim i korisnim.

U tijeku je finaliziranje edukativnih materijala u vidu radne bilježnice za podršku mentalnom zdravlju mladih u virtualnom medijskom okruženju te snimljenih, tematskih videolekcija. Materijali će tijekom siječnja 2023. biti široko diseminirani prema značajnom broju suradnih institucija i organizacija te stručnjacima iz sustava odgoja i obrazovanja (putem suradnje sa županijskim stručnim vijećima Agencije za odgoj i obrazovanje). Također će biti objavljeni i dostupni za preuzimanje na portalu medijskapismenost.hr. Time će se dodatno doprinijeti dostupnosti resursa za rad s učenicima na području medijskog i socijalno-emocionalnog opismenjavanja, odnosno, brige o njihovom mentalnom zdravlju.

Održite radionicu za učenike i podržite njihovo mentalno zdravlje