Gledanje filma na televiziji, kao i put do škole mogu biti odlične prilike da djeca osvijeste količinu reklama kojima su svakodnevno izložena i da počnu kritički razmišljati o njihovu sadržaju

Izvor: Lana Ciboci, Igor Kanižaj, Danijel Labaš, Pozitivni i negativni medijski sadržaji – nastavni materijali za osnovne škole za učenike od 1. do 4. razreda

Nastavni materijali za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, koje su povodom Dana medijske pismenosti 2018. objavili Agencija za elektroničke medije i UNICEF, posvećeni su prepoznavanju i razlikovanju pozitivnih i negativnih medijskih sadržaja te osvještavanju njihovih mogućih utjecaja. Prenosimo vam dva zadatka kojima je cilj osvještavanje izloženosti reklamama na televiziji, odnosno u vanjskom oglašavanju:

Pozitivne i negativne strane oglašavanja

Osviještenost o količini reklama u filmskom programu (15 minuta)

Zadatak je preuzet iz priručnika Obitelj i izazovi novih medija Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu.

Proučite televizijski program i odaberite jedan večernji film za djecu. Učenicima dajte zadatak da izračunaju ukupan broj reklama koje su emitirane za vrijeme filma, kao i da izračunaju broj reklamnih blokova. Osim toga neka podijele reklame po kategorijama (hrana, piće, auti, odjeća …).

Na nastavi se nakon toga kritički osvrnite na broj emitiranih reklama i njihove teme, a od učenika se očekuje i da se posebno osvrnu na jednu reklamu koja im se posebno svidjela. Neka međusobno razmijene iskustva. Mogu komentirati i što su za vrijeme reklama radili njihovi ukućani.

Poruke kojima smo izloženi u vanjskom oglašavanju (15 minuta)

U svakodnevnom životu okruženi smo mnogobrojnim promotivnim porukama koje nam dolaze preko panoa koji se nalaze na tramvajskim, autobusnim ili trajektnim stajalištima (tzv. citylights) ili preko velikih plakata koji svi ulaze u kategoriju tzv. outdoor oglašavanja.

U ovoj radionici svaki učenik ima zadatak da na putu do škole zapamti i izbroji koliko je takvih primjera reklamiranja susreo. Učenicima koji putuju javnim prijevozom može se dati zadatak da zabilježe i svaki sličan način oglašavanja u javnom prijevozu.

Na satu medijske kulture potom im dajte priliku da opišu što su vidjeli. Raspravite s njima i o sadržaju reklama. Jesu li primijetili uznemirujući sadržaj? Koliko su vidjeli poruka koje nisu razumjeli? Jesu li uvijek mogli znati koji se proizvod reklamira?

Zaštita djece i mladih od negativnih utjecaja oglašavanja

Preuzmite nastavne materijale ‘Pozitivni i negativni medijski sadržaji’