Edukativni materijali “BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju” nastali su u sklopu istoimenog projekta koji je proveo Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uz financijsku podršku Agencije za elektroničke medije. Autorice materijala su stručnjakinje s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Lucija Lamešić, Sabina Mandić, Josipa Mihić Miranda Novak i Sanja Radić Bursać.

Radna bilježnica za podršku mentalnom zdravlju mladih obraća se izravno mladima i oni je mogu samostalno koristiti, dok je nastavnici i stručni suradnici mogu korisititi kao resurs za rad s učenicima na području medijskog i socijalno-emocionalnog opismenjavanja, odnosno brige o njihovom mentalnom zdravlju. Svaka cjelina u Radnoj bilježnici započinje kratkim teorijskim segmentom i pojašnjenjem, nakon čega slijede aktivnosti koje mlade mogu potaknuti i pomoći im u upoznavanju sebe u realnom i virtualnom svijetu te razvoju samosvijesti, osvještavanju utjecaja medija na vlastiti razvoj i dobrobit, unaprjeđenju međuljudskih odnosa, vlastitom prihvaćanju i izgradnji suosjećajnog odnosa prema sebi te autentičnosti, usvajanju vještina, razvoju sigurnog i odgovornog ponašanja u medijskom prostoru tj. balansiranom funkcioniranju između realnog i virtualnog svijeta.

Uz radnu bilježnicu, pripremljeno je i 10 videolekcija u kojima su objašnjeni svi ključni koncepti vezani za mentalno zdravlje, razvoj zdrave slike o sebi i pronalaženje ravnoteže u virtualnom i medijskom okruženju. Videolekcije se također mogu koristiti kao uvod u nastavne satove i radionice za učenike u višim razredima osnovne te u srednjim školama.

BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju

Edukativni materijal – Radna bilježnica za podršku mentalnom zdravlju mladih

Medijska pismenost

Zdrava slika o sebi – formiranje identiteta

Slika o sebi

Tjelesno samopoimanje

Osjećaji u virtualnom svijetu

Odnosi s drugima – socijalni self

Suosjećanje prema sebi – zašto je važno i zašto ga razvijati

Mentalno zdravlje i briga za sebe

Prekomjerno korištenje interneta – istina ili mit

Kako biti u balansu? – briga o svim dimenzijama zdravlja

Kvizovi o društvenim mrežama i mentalnom zdravlju