Donosimo vam kratki eksperimentalni film Ti ćeš meni reć’ Filmske družine ZAG iz OŠ Marije Jurić Zagorke i pisanu pripremu za nastavu Hrvatskog jezika u kojoj je prof. Nataša Jakob opisala kako se ovaj film može iskoristiti u 5. razredu, prilikom obrade obavezne lektire Junaci Pavlove ulice

Piše: Ana Dokler, Nataša Jakob

Eksperimentalni film Ti ćeš meni reć’, koji je snimila Filmska družina ZAG iz zagrebačke Osnovne škole Marije Jurić Zagorke, upoznaje nas s tipičnim situacijama na školskom odmoru – naguravanjem, svađanjem i vrijeđanjem. U filmu govore učenici koji su trpjeli nasilje i nasilnici.

Film, u čijem su snimanju i realizaciji sudjelovali učenici 5. razreda, osvojio je 3. mjesto u otvorenoj kategoriji na 55. Reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Sisku 2017., a prikazan je i na 9. Festivalu prava djece.

Rad na eksperimentalnom filmu

O filmu Ti ćeš meni reć’ te mogućnostima njegova korištenja u nastavi razgovarali smo s Natašom Jakob, prof. hrvatskog jezika i književnosti i suvoditeljicom Filmske družine ZAG, te s dvije članice družine koje su radile na ovom filmu.

“Ovo je već treći eksperimentalni film koji smo snimili u družini. Sve je krenulo prije tri godine, kada je jednu učenicu zanimalo kako bi kamerom mogli snimati kroz okular mikroskopa. I ostala djeca u družini su se za to zainteresirala pa smo krenuli s prvim eksperimentalnim snimkama – kroz različita stakla, u zrcalu… Sljedeće godine nastavili smo istraživati što sve kamera može i snimili svoj prvi eksperimentalni film Kad zvoni, u kojem smo se igrali pokretom kamere.

Plac: nagrađivani eksperimentalni film koji obožavaju i predškolci

Ideja za film Ti ćeš meni reć’ pojavila se prošle godine na Satu razrednog odjela, budući da su se učenici često žalili na ponašanje svojih vršnjaka. Tako smo došli na ideju da pokušamo to riješiti pomoću filma. Plan je bio da učenici pred kamerom pričaju o situacijama u kojima su doživjeli razne oblike nasilja, no nitko nije želio da mu se pritom vidi lice. Tražili smo način kako prikriti njihov identitet i zato smo se odlučili za eksperimentalni film. Prva ideja je bila zamućivanje snimki lica, ali to je članovima filmske družine brzo dosadilo pa smo se odlučili za fotografiju duge ekspozicije na kojoj će biti prepoznatljivo da je riječ o licu djeteta, ali će ono biti neprepoznatljivo.

Kako bismo njihove iskaze popratili slikom, počeli smo pratiti školske nadzorne kamere, no ništa sporno se nije događalo na hodnicima škole. Učenici su se onda dogovorili da će odglumiti tučnjavu na hodniku. To je snimljeno nadzornom kamerom, a mi smo svojom kamerom snimili tu snimku s ekrana“, ispričala nam je prof. Nataša Jakob.

Iskustva mladih članica družine

Gracijeli i Emi, sada učenicama 6. razreda, koje su od prošle godine članice filmske družine ZAG, bio je to prvi film na kojem su radile i ponosne su što je nagrađen na Reviji u Sisku. Kažu da im je bilo zanimljivo snimati kamerom i isprobavati fotografiranje dugom ekspozicijom. Gracijelu posebno zanima snimateljski dio i otkrivanje raznih mogućnosti kamere, a Emu privlači montaža. Obje kažu da bi se i ubuduće voljele baviti snimanjem filmova i glumom.

Prilikom snimanja ovog filma iznenadile su ih neke priče kolega iz razreda, za koje prije nisu ni znale, na primjer da je jedan dječak drugom izbio zub. Rekle su nam da su u školi već puno puta razgovarali o nasilju i da su neki učenici nakon tih razgovora zaista promijenili ponašanje.

Snimajući filmove djeca uče i o prihvaćanju različitosti

“Sada na filmskoj družini smišljamo što ćemo sljedeće snimati i eksperimentiramo dalje s kamerom. Prošli put smo snimali odraz u razbijenom zrcalu”, rekla nam je Gracijela.

Gledanje filma uz lektiru Junaci Pavlove ulice

Prof. Natašu Jakob zamolili smo prijedloge kako bi se film Ti ćeš meni reć’ mogao koristiti u nastavi.

“Ovaj film izvrstan je za nastavu Građanskog odgoja i obrazovanja u sklopu Hrvatskog jezika ili Satove razrednog odjela. Budući je kratak, prikladan je za prikazivanje na satu, kao motivacija za neku nastavnu jedinicu ili interperetacija poslije odgledanog filma, a može se vezati za temu nasilja. Teme za razgovor također mogu biti snimanje mobitelom i objavljivanje nedopuštenih snimki na internetu, odnosi djece na internetu, nasilje kojem su izloženi u svakodnevnom životu, pa i nasilje i sport. Gotovo svaka dječja izjava iz filma otvara jednu temu”, kaže Nataša Jakob, koja je za nas napisala pripremu za nastavu Hrvatskog jezika u 5. razredu i gledanje filma Ti ćeš meni reć’ povezala s obaveznom lektirom  Junaci Pavlove ulice.

Školski film može biti vrijedan resurs za medijski i građanski odgoj

OBRAZAC ZA PISANU PRIPREMU ZA NASTAVU HRVATSKOGA JEZIKA

Ime i prezime učitelja/nastavnika:
Razredni odjel: 5. razred. Red. broj. sata: Datum:
Naziv nastavne jedinice Ferenc Molnar: Junaci Pavlove ulice
Nastavno područje/područja KNJIŽEVNOST – LEKTIRA Tip nastavnoga sata:

obrada (interpretacija)

–        dvosat

Nastavni oblici:

čelni, pojedinačni, rad u skupinama.

Operacionalizirani cilj(-evi) za sate obrade i ponavljanja, a za sate provjere oblik provjere i kratki opis vrednovanja postignuća (preuzeti iz izvedbenog plana i programa) HJ

Učenici će osvijestiti važnost stjecanja sposobnosti za samostalnu interpretaciju književnog djela, kao i važnost razvijanja čitalačkih navika i potrebe za čitanje s razumijevanjem.

GOO

Razumjeti, objasniti i prihvatiti stav o važnosti upravljanja emocijama i sukobima s ciljem nenasilnog rješavanja sukoba i promicanja suradničkog rješavanja problemske situacije.

Zadaće (sve zadaće nastavnoga sata moraju proizlaziti iz operacionaliziranog cilja/ciljeva i biti ostvarive u skladu s trajanjem nastavnoga sata/blok sata)
a) obrazovne HJ

Učenik će:

–   oblikovati, izreći i obrazložiti svoja razmišljanja o pročitanome djelu

–   prepoznati i imenovati književni rod i književnu vrstu

–   prepoznati i imenovati dijelove fabule (uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i završetak) te svojim riječima navesti koji događaji čine svaki pojedini dio fabule

–   prepoznati i imenovati osobine glavnih likova, svojim riječima objasniti njihove postupke i međusobne odnose te dokazati citatima iz teksta

–   usporediti postupke i ponašanje likova te obrazložiti svoja razmišljanja o opravdanosti njihovih postupaka

– uočiti (izreći je svojim riječima) i objasniti osnovnu misao djela

GOO

Učenik će:

–   definirati značenje riječi sukob

–   navesti i objasniti vrste sukoba i načine upravljanja sukobom

–    znati što je dijalog, pregovaranje, dokazivanje.

b) odgojne HJ

Učenik će:

– postupno shvaćati važnost zajedništva, sloge i prijateljstva

– usvajati pozitivne etičke osobine: poštenje, pravednost, iskrenost, plemenitost.

GOO

Učenik će:

– razumijevati važnost načela mira i nenasilja u rješavanju sukoba

–   osvijestiti i shvatiti važnost suradničkog rješavanja problemske situacije

–   razvijati suradnički odnos, međusobno pomaganje i uvažavanje, prilagođavanje, poštivanje dogovora.

c) funkcionalne Učenik će:

– razvijati sposobnost analiziranja, uočavanja i izdvajanja bitnog i nebitnog, sažimanja.

d) komunikacijske Učenik će:

–   usvajati sposobnosti aktivnog slušanja svojih sugovornika (učenik

će slušati i uvažavati stavove drugih)

–   slobodno i otvoreno iznositi svoja razmišljanja i stavove.

 

Tijek sata (artikulacija)

1.sat

1.    Doživljajno-spoznajna motivacija

Razgovor o dječjim igrama (Kako se najradije igrate? Postoji li neki vanjski prostor na kojem se slobodno igrate? Gdje se nalazi? Po čemu vam je dragocjen?).

Učenici u razgovoru iznose svoja iskustva.

2.    Iznošenje doživljaja

Učenici govore o svojim dojmovima i razmišljanjima o pročitanoj knjizi. Također govore ako im je u djelu bilo nešto nejasno ili nerazumljivo i uz pomoć učitelja i ostalih učenika objašnjavaju moguće nejasnoće.

3.    Interpretacija djela

a)      Zadavanje zadataka

Učenici se dijele na pet skupina, svaka skupina dobiva zadatke.

b)     Učenički rad u skupinama

Učenici u skupinama rješavaju zadatke.

Prva i druga skupina – učenici izdvajaju najvažnije događaje koji čine uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i završetak. Obje skupine imaju isti zadatak kako bi kasnije usporedili podudaraju li se njihovi dijelovi fabule.

Treća skupina – učenici analiziraju likove Ferija Ača, Pastora i Gereba (svojim riječima imenuju osobine, prosuđuju njihove postupke i dokazuju citatima).

Četvrta skupina – učenici analiziraju likove Boke, Nemečeka i Gereba (svojim riječima imenuju osobine, prosuđuju njihove postupke i dokazuju citatima).

Peta skupina – učenici određuju književni rod, književnu vrstu, imenuju pripovjedne tehnike u djelu i pripovjednu osobu te dokazuju citatima.

4.    Objavljivanje rezultata rada u skupinama

Predstavnik svake skupine izvješćuje ostale učenike o rezultatima njihova rada. Ostali se učenici uključuju u razgovor dopunjujući iznesene tvrdnje ili iznoseći svoje slaganje/neslaganje, odnosno svoje viđenje.

2.sat

5.    Sinteza

Kratko sažimanje svega što je rečeno o djelu.

Učenici na temelju interpretacije djela svojim riječima iznose osnovnu misao djela.

Svi se prijedlozi pišu na ploču i na kraju se zajednički odabire ona tvrdnja koja najbolje oslikava osnovnu misao djela.

6.    Najava I gledanje dječjeg filma

FD ZAG (OŠ Marije Jurić Zagorke): Ti ćeš meni reć’, eksperimentalni, 2’42

7.    Objava doživljaja

8.    Usmeno izražavanje – rasprava

Učenicima se postavljaju poticajna pitanja i oni raspravljaju o njima (Zbog čega dolazi do sukoba među vršnjacima? Na koje se načine vršnjaci sukobljavaju? Koje razlike uočavate među sukobima u knjizi Junaci Pavlove ulice i sukobima u filmu? Koji vam se čine nasilnijima? Kako nenasilno rješavati sukobe? Kako su dječaci iz romana mogli riješiti svoj sukob?)

9.    Nastavni listić sa zadatcima

Učenici rješavaju nastavni listić sa zadatcima kojima se provjeravaju osnovna obrazovna postignuća koja su učenici usvojili nakon samostalnoga čitanja književnoga djela i zajedničke interpretacije).

10. Zadavanje domaće zadaće

Pismeno izražavanje – Sukob koji sam mogao/-la izbjeći

 

Plan ploče
Nastavni materijal

Lektirna knjiga, nastavni listići sa zadatcima, obrasci za praćenje rada u skupinama i samovrednovanje učenika, dječji fim Ti ćeš meni reć’ s interneta.

Postupci i oblici vrednovanja i samovrednovanja

Formativno:

–   usmeno izlaganje (izvješće) izvjestitelja skupine

–   liste za praćenje rada učenika u skupinama

–   obrazac za samovrednovanje učenika. Sumativno:

–   nastavni listić sa zadatcima za provjeru usvojenosti obrazovnih postignuća učenika nakon samostalnoga čitanja i zajedničke interpretacije.

Tijek sata (artikulacija)

1.sat

1.    Doživljajno-spoznajna motivacija

Razgovor o dječjim igrama (Kako se najradije igrate? Postoji li neki vanjski prostor na kojem se slobodno igrate? Gdje se nalazi? Po čemu vam je dragocjen?).

Učenici u razgovoru iznose svoja iskustva.

2.    Iznošenje doživljaja

Učenici govore o svojim dojmovima i razmišljanjima o pročitanoj knjizi. Također govore ako im je u djelu bilo nešto nejasno ili nerazumljivo i uz pomoć učitelja i ostalih učenika objašnjavaju moguće nejasnoće.

3.    Interpretacija djela

a)      Zadavanje zadataka

Učenici se dijele na pet skupina, svaka skupina dobiva zadatke.

b)     Učenički rad u skupinama

Učenici u skupinama rješavaju zadatke.

Prva i druga skupina – učenici izdvajaju najvažnije događaje koji čine uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i završetak. Obje skupine imaju isti zadatak kako bi kasnije usporedili podudaraju li se njihovi dijelovi fabule.

Treća skupina – učenici analiziraju likove Ferija Ača, Pastora i Gereba (svojim riječima imenuju osobine, prosuđuju njihove postupke i dokazuju citatima).

Četvrta skupina – učenici analiziraju likove Boke, Nemečeka i Gereba (svojim riječima imenuju osobine, prosuđuju njihove postupke i dokazuju citatima).

Peta skupina – učenici određuju književni rod, književnu vrstu, imenuju pripovjedne tehnike u djelu i pripovjednu osobu te dokazuju citatima.

4.    Objavljivanje rezultata rada u skupinama

Predstavnik svake skupine izvješćuje ostale učenike o rezultatima njihova rada. Ostali se učenici uključuju u razgovor dopunjujući iznesene tvrdnje ili iznoseći svoje slaganje/neslaganje, odnosno svoje viđenje.

2.sat

5.    Sinteza

Kratko sažimanje svega što je rečeno o djelu.

Učenici na temelju interpretacije djela svojim riječima iznose osnovnu misao djela.

Svi se prijedlozi pišu na ploču i na kraju se zajednički odabire ona tvrdnja koja najbolje oslikava osnovnu misao djela.

6.    Najava i gledanje dječjeg filma

FD ZAG (OŠ Marije Jurić Zagorke): Ti ćeš meni reć’, eksperimentalni, 2’42, http://udrugazag.hr/60-ti-ces-meni-rec/

7.    Objava doživljaja

8.    Usmeno izražavanje – rasprava

Učenicima se postavljaju poticajna pitanja i oni raspravljaju o njima (Zbog čega dolazi do sukoba među vršnjacima? Na koje se načine vršnjaci sukobljavaju? Koje razlike uočavate među sukobima u knjizi Junaci Pavlove ulice i sukobima u filmu? Koji vam se čine nasilnijima? Kako nenasilno rješavati sukobe? Kako su dječaci iz romana mogli riješiti svoj sukob?)

9.    Nastavni listić sa zadatcima

Učenici rješavaju nastavni listić sa zadatcima kojima se provjeravaju osnovna obrazovna postignuća koja su učenici usvojili nakon samostalnoga čitanja književnoga djela i zajedničke interpretacije).

10. Zadavanje domaće zadaće

Pismeno izražavanje – Sukob koji sam mogao/-la izbjeći

Plan ploče
Nastavni materijal

Lektirna knjiga, nastavni listići sa zadatcima, obrasci za praćenje rada u skupinama i samovrednovanje učenika, dječji fim Ti ćeš meni reć’ s interneta.

Postupci i oblici vrednovanja i samovrednovanja

Formativno:

–   usmeno izlaganje (izvješće) izvjestitelja skupine

–   liste za praćenje rada učenika u skupinama

–   obrazac za samovrednovanje učenika.

Sumativno:

– nastavni listić sa zadatcima za provjeru usvojenosti obrazovnih postignuća učenika nakon samostalnoga čitanja i zajedničke interpretacije.