Preporuke Vijeća Europe o pravima djece u digitalnom svijetu

Odbor ministara Vijeća Europe početkom srpnja prihvatio je smjernice za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju, kojih bi se trebale pridržavati sve države članice, uključujući Hrvatsku